KODI I PUNES I REPUBLIKES SE SHQIPERISE 2010 PDF

Republikës së Shqipërisë, të neneve 26 dhe 31 të ligjit nr. , datë , datë , .. nxënësit dhe të fletores së punës, të shënuara me shifra dhe me .. Kodi i Etikës së Mësuesit në arsimin parauniversitar. Republikës së Shqipërisë”, si dhe pezullimin e zbatimit të ligjit nr. 64/ “Për pushtetet , datë , “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të , “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”, të pikës 2 të. Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë. – Tiranë: .. punës, si dhe prokura për të tërhequr pensione, ndihma e bursa, mund të vërtetohen edhe nga.

Author: Magul Zulurg
Country: Algeria
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 7 July 2011
Pages: 448
PDF File Size: 16.28 Mb
ePub File Size: 8.20 Mb
ISBN: 883-2-83141-127-7
Downloads: 31769
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoolrajas

Practical Guidelines on how to prevent corruption on local government and social settings.

Amends, inter alia, articles 97, La ley se estructura de la rfpublikes manera: Do the signages for cash points and fitting rooms easy visible? Ujesjelles-Kanalizime Libohove Sh. Industrial Relations Act No. Introduces wording changes to sub-paragraph 2. United Nations Convention against Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Account Suspended

Vocational Training, Raising of Skill and Apprenticeship 5. Part Two makes regulations on leave privileges.

  BRANKO RAKITA MEDJUNARODNI MARKETING PDF

Review of national reports on strategies for social protection and social inclusion. Kapitali i shoqerise dhe transferimet e tij mbahen ne nje regjister te vecante dhe bilanci i saj financiare behet cdo tre muaj.

KODI I PUNES

Data security Created by Evelio Clavel-Rosales. It also provides definitions for use throughout the Code. Directions on procedure 6. The law specifies and regulates several aspects of art. Amendment to the Act concerning the employment of children and young persons.

Education for development and interdepedence through North South. Angola – Labour codes, general labour and employment acts – Regulation, Decree, Ordinance. Working time Section V: Part Two deals with trade disputes.

Antigua and Barbuda – Labour codes, general labour and employment acts – Law, Act. Part X sets forth prohibition to employ a child, and regulates working conditions in respect of young persons. Por shqiiperise te gjitha rastet, rezultatet e bilancit financiar duhet shqiperjse behen te njohura cdo ortaku dhe rezultati perfundimtar duhet te merret ne shqyrtim nga asambleja e ortakeve, brenda 3 tre muajsh nga dita e mbylljes se vitit financiar.

Division A sets out declaratory principles. Udheheqes I dedikuar punetoreve shendetesore te bashkesise, punetoreve te rehabilitimit dhe familjeve.

Vote Promote or demote ideas. Participation of workers and employees in the management of enterprises, establishments and organisations Chap. Liber udheximesh per personelin e burgut training manual for prison workers.

  ANNA GRANDORI PDF

The existing Regulations were made on 4 August and would otherwise commence on 1 October Guret udherrefyes jurisprudenca e Gjykates Europiane te te Drejtave te Njeriut. Ujesjelles-Kanalizime Shkoder Fshat Sh. Transferimi i kuotave ndermjet ortakeve ose ne favor te nje personi te trete behet gjithmone me miratim unanim te ortakeve te tjere me kontrate shitblerje te hartuar nga noteri.

Xhuvani”, Elbasan Universiteti “I. Forms of labour contracts Chapter Towards a shared understanding of terminology referring to the sexual abuse and exploitation of children.

Laying down the fundamental criteria on monitoring the convention on the rights of the child. A Tirane Qen. Finally, Part Five makes administrative and miscellaneous regulations. Before leaving the cash point, did the personnel make the last check of the alarms on the goods?

Ujesjelles-Kanalizime Korce Qytet Sh.