INTERNATIONALE BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARINGEN OP ZEE PDF

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects. U kunt de volledige tekst van Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, , Londen, in Dutch-English from Reverso Context: het Verdrag inzake internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee van (COLREG 72);.

Author: Meztirisar Goltirn
Country: Bhutan
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 15 July 2009
Pages: 119
PDF File Size: 19.28 Mb
ePub File Size: 3.37 Mb
ISBN: 213-3-73350-457-4
Downloads: 87524
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakakasa

Audit means a systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are fulfilled. Artikel 35 Toon relaties in LiDO. Waterstaatszorg Toon relaties in LiDO. Artikel 9 Toon relaties in LiDO.

COLREG – Translation into English – examples Dutch | Reverso Context

Ten aanzien van artikel 2 van het Verdrag bestaat overeenstemming dat het Koninkrijk der Nederlanden met het oog op de beveiliging van het hoofdvaarwater in de noordelijke toegang van het hoofdvaarwater tot de Bocht van Watum geen grotere diepte dan 4,5 meter bij het gemiddelde laagwater-springtij tot stand brengt.

Deze bebakening moet voldoen aan de eisen van de veiligheid van de scheepvaart. Iedere Verdragsluitende Partij draagt de kosten voor die werkzaamheden en maatregelen die zij volgens dit Verdrag gerechtigd of verplicht is uit trr voeren of te treffen. Any notification made in accordance with paragraph 1 of this Article may be withdrawn in respect of any territory mentioned in that notification and the extension of this Convention to that territory shall cease to apply after one year or such longer period as may be specified at the time of the withdrawal.

Zie voor wijzigingen rubriek J van Trb. Keuze afdrukken regeling U kunt kiezen voor het toevoegen van de wetstechnische informatie aan de tekst. Zij gaan daarbij enerzijds uit van de bestaande taak van Emden als voorzieningshaven voor de plaatselijke industrie en als een speciale haven voor erts en steenkool van de Bondsrepubliek Duitsland, en anderzijds van de bestaande taak van Delfzijl als voorzieningshaven voor de plaatselijke industrie, voor de provincie Groningen en de overige delen van Nederland, en achten het noodzakelijk, alle maatregelen achterwege te laten, die afbreuk zouden kunnen doen aan deze natuurlijke taakverdeling tussen beide havens en de verdere vervulling van hun functies.

  IPSS ESPAOL PDF

Aan de zeezijde van deze lijn kan de visserij zonder schriftelijke toestemming worden uitgeoefend. Artikel 46 Toon relaties in LiDO.

Inhoudsopgave

Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee,Londen, Bwb-id:. Opmetingen, peilingen en hydrologische onderzoekingen Toon relaties in LiDO.

De akten van bekrachtiging worden zo spoedig mogelijk te Caracas uitgewisseld. Saint Kitts en Nevis. Artikel 5 Toon relaties in LiDO.

Moreover, the said declaration cannot in any way affect whatever obligations are binding upon Kuwait under general international law or under particular conventions. Artikel 4 Toon oop in LiDO.

Translation of “COLREG” in English

Home Zoeken Favorieten Vacatures. Artikel 42 Toon relaties in LiDO. De Hoge Verdragsluitende Partijen komen overeen de totstandkoming van wetenschappelijke onderzoekingen van de zee te bevorderen.

De grensbewakingsautoriteiten voeren een zodanige controle alleen uit indien er een verdenking van misbruik bestaat, in het bijzonder indien er verdenking bestaat dat de door een schip gevoerde vlag niet overeenstemt met de werkelijke haven van bestemming of van vertrek.

Vergelijk versies Tee een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden opwilt vergelijken. Zie de rubrieken E en F van Trb. Artikel 7 Toon relaties in LiDO. Bij de tenuitvoerlegging van dit Verdrag zullen de Verdragsluitende Partijen niet alleen naar behoren rekening houden met de belangen van de zee- en binnenscheepvaart en van de havens, doch ook met de functie van de Eemsmonding met betrekking tot de afwatering en als vloedkom, alsmede met de belangen van de kustverdediging.

Tot de Eemsmonding behoren niet de aanwezige havens, aanlegplaatsen en afvoerkanalen der uitwateringssluizen; de begrenzing van de Eemsmonding volgt bij de havens, aanlegplaatsen en afvoerkanalen der uitwateringssluizen de buitenzijde van de havenhoofden en van de andere bouwwerken alsmede de iternationale van de koppen der havenhoofden of de buitenkoppen van de overige bouwwerken.

  DBX 1066 MANUAL PDF

COLREG – :: voorheen

Contactgegevens overheden Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties. Op de zandbanken van de Meeuwenstaart worden echter Duitse en Nederlandse jagers tot het uitoefenen van de robbenjacht toegelaten volgens de bepalingen van de leden 2 en 3. The Union of Soviet Socialist Republics also deems it necessary to declare that the provisions of article III of the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, concerning the extension of its application to a territory for whose international relations a Contracting Party is responsible, are out-dated and contrary to the Declaration of the General Assembly of the United Nations on the granting of independence to colonial countries and peoples resolution XV of 14 Decemberwhich proclaimed the necessity of bringing to a speedy and unconditional end colonialism in all its forms and manifestations.

Artikel 3 Toon relaties in LiDO. De Minister van Buitenlandse Zaken, A. Voor de begrenzing voorkomkng de Westerbalje geldt de grens van de Eemsmonding.

Artikel 10 Toon relaties in LiDO. Artikel 48 Toon relaties in LiDO. Het voert bovendien in het hoofdvaarwater andere waterbouwkundige werkzaamheden uit, die in het belang zijn van de Nederlandse havens. Behoudens het bepaalde in artikel 4, achtste lid, zal elke Hoge Verdragsluitende Partij de noodzakelijke maatregelen treffen teneinde het zeemilieu te beschermen tegen vervuiling in de zeegebieden waarop dit Verdrag betrekking heeft.

Formaat XML De tekst zal worden geleverd in een.

De Regeringen kunnen plaatsvervangers van de Commissarissen benoemen. Dientengevolge komen de Partijen overeen:.