ALTERNARIA CUCUMERINA PDF

Alternaria cucumerina. Rui map Zheng. Alternaria leaf blight. Alternaria cucumerina. Gerald Holmes. Alternaria leaf blight. Alternaria cucumerina. Gerald Holmes. Alternaria cucumerina is an important pathogen…